Shop Rhinestone Supply

#1 Rhinestone & Component Supplier

VELVET Preciosa Flat Back Rhinestones

Sort By
Keywords
16ss VELVET Viva12 Rhinestones
SIZE: 16ss = 3.80-4.00 mm/0.15-0.16 in.
Options
1/2 Gross = 72 Rhinestones
1 Gross = 144 Rhinestones
5 Gross = 720 Rhinestones
10 Gross = 1440 Rhinestones
Price: $3.09
20ss VELVET Viva12 Rhinestones
Size:20ss=4.60-4.80mm/0.18-0.19in.
Options
1/4 Gross = 72 Rhinestones
1/2 Gross = 72 Rhinestones
1 Gross = 144 Rhinestones
5 Gross = 720 Rhinestones
10 Gross = 1440 Rhinestones
Price: $5.99
40ss VELVET VIVA12 Rhinestones
Size:40ss=8.41-8.67mm/0.33-0.34in.
Options
1 Rhinestone
1 Dozen = 12 Rhinestones
1/4 Gross = 36 Rhinestones
1/2 Gross = 72 Rhinestones
1 Gross = 144 Rhinestones
Price: $0.29